ANBI

Stichting Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds staat bij de belastingdienst onder RSIN: 8065 54 976 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling.

Contactgegevens:

Stichting Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds

Pothoofd 191

7411 BG Deventer

06-40 16 19 40

secretaris@beverfordefonds.nl

www.beverfordefonds.nl

KVK-nummer: 41032289

RSIN: 8065 54 976

Bestuurssamenstelling (functies, namen): zie bestuur

Beleidsplan: zie beleidsplan

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten: zie jaaroverzicht 2023

De Stichting Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds heeft als doel:  “het beheren van het vermogen afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw Hendrika Antonia Engels, om daarmee zoveel mogelijk de belangen van de landbouw in Twente te bevorderen.”

Het bestuur van het Beverfordefonds heeft dit doel vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen die in het beleidsplan verder zijn uitgewerkt:

  • in stand houden en zo mogelijk versterken van het bezit
  • voeren van een loyaal pachtbeleid
  • behalen van een redelijk rendement
  • zorg voor cultuur en landschap

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Opbrengsten en baten 2022
Opbrengsten onroerende goederen

Donaties

Interest en dividend

Overige opbrengsten

€         89.942,-

–           2.120,-

–         28.495,-

–           7.084,-

Totaal baten                                                 €        127.641,-
Uitgaven en kosten            
huisvestingslasten

dotatie onderhoud voorziening

beheerskosten

accountant en administratie

bestuurskosten

donateursdag

verzekeringen

afschrijving materiële vaste activa overige algemene kosten

€           8.634,-

–         23.325,-

–           5.445,-

–           5.020,-

–         10.200,-

–           3.000,-

–           6.525,-

–         20.965,-

–         15.548,-

Totaal lasten                                                 €         98.642,-
 
Saldo van baten en lasten                         €         28.999,-
negatief koersresultaat €       149.385,-
Totaal negatief resultaat                            €       120.386,-

Toelichting

 De opbrengst onroerende goederen bestaat uit pachtopbrengsten van boerderij met bijbehorende gronden en los verpachte gronden.

Intrest wordt verkregen van een uitgegeven lening en dividend wordt ontvangen van de effectenportefeuille welke in beheer is bij de Rabobank. De portefeuille heeft een neutraal beleggingsprofiel, waarbij de beleggingen bestaan uit 50% aandelen en 50% obligaties.

De uitgaven en kosten vertonen ieder jaar nagenoeg een zelfde beeld.

De dotatie onderhoudvoorziening betreft een voorziening voor groot onderhoud gebouwen.

Met ingang van 2022 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden betreffende de waardering van de effecten. Voor 2022 werden effecten gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. Met ingang van 2022 worden effecten gewaardeerd tegen actuele waarde. Gevolg van deze stelselwijziging is, dat de resultaten sterker kunnen fluctueren dan voorheen.

De oorlog in Oekraïne en de sterk gestegen rente hebben ertoe geleid, dat er in 2022 een aanzienlijk negatief koersresultaat is gerealiseerd.